Les Aules Universitàries

Què són les Aules d’Extensió Universitària?
Les Aules d’Extensió Universitària són entitats socioculturals sense afany de lucre que van iniciar la seva activitat a Catalunya a principis dels anys vuitanta amb la finalitat d’oferir una formació continuada i de nivell universitari a les persones amb inquietuds culturals i amb el desig de mantenir-se intel·lectualment actives al llarg de la seva vida.
L’augment de les expectatives vitals, juntament amb els processos de reconversió en el món laboral, estan donant com a resultat en la nostra societat l’aparició de diferents sectors de població amb una creixent sensibilització envers tot allò que pugui enriquir i ampliar el seu bagatge cultural, un interès que va més enllà de l’alfabetització i que és diferent de la formació específica orientada a la inserció laboral mitjançant cursos de qualificació o reciclatge.
L’Aula d’Extensió Universitària de Calella, de la mateixa manera que la resta d’aules catalanes, no cursa estudis reglats que en un moment o altre tenen fi, sinó que es donen conferències de tota classe de matèries de forma que els alumnes, mentre ells vulguin, poden seguir assistint a l’Aula perquè el programa és diferent cada any. Aquest fet permet que la persona valori no tan sols els coneixements que adquireix, sinó també l’oportunitat de relacionar-se amb persones d’inquietuds culturals semblants.
La formació que proporciona l’Aula d’Extensió Universitària s’estructura com un curs lectiu, amb una durada d’octubre a juny. L’eix troncal consisteix en un programa de conferències setmanals de temàtiques diverses (història, literatura, art, ciència, economia…) impartides per professors universitaris i especialistes en la matèria. També s’ofereix la possibilitat de completar els coneixements mitjançant seminaris, tallers monogràfics i altres activitats de tipus cultural (cinefòrum, sortides…).
L’Aula de Calella està vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, organisme que vetlla i fa el seguiment de la programació per tal de garantir una qualitat i un rigor de nivell universitari, i compta amb l’experiència de més de trenta anys d’AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació Permanent), de la qual n’és membre.
L’Aula és oberta a totes les persones adultes, sense límit d’edat, i per participar-hi no cal tenir cap titulació prèvia ni superar cap prova d’accés o avaluació.